Drukuj stronę Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
[+] Informacje Miejskie [-] Informacje Turystyczne [-] Działalność Gospodarcza [+] KontaktGminne ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Strona główna -> Organizacje pozarządowe -> Gminne ogłoszenia otwartych konkursów ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

  

Lp.
Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji
Termin składania ofert
1.
Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą

Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą:

a) Inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi wielopokoleniowe

b) Kształtowanie świata wartości (normy, wzory zachowań)

c) Przekazywanie dziedzictwa kulturowego

d) Edukacja regionalna

e) Międzypokoleniowa wymiana umiejętności

f) Praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów

g) Inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku

Inicjatywy artystyczne i edukacyjne umożliwiające konfrontację spojrzeń i wymianę umiejętności osób w różnym wieku (np. teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych).

 

21 lutego 2017 r.

do godz. 11.00

 

Zarządzenie Nr 11.2017  Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

Załącznik do Zarządzenie Nr 11.2017 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.
Załącznik nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie
Załącznik nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

 Data aktualizacji 30.01.2017 r.

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

  

Lp.
Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji
Termin składania ofert
1.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży na szczeblu lokalnym,
b) prowadzenie zajęć treningowych,
c) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
d) udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych,
e) bieżące utrzymanie bazy sportowej związanej z realizacją zadania publicznego,
f) organizacja zajęć zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.

09 stycznia 2017 r.

do godz. 11.00

 

Zarządzenie Nr 122.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

Załącznik do Zarządzenie Nr 122.2016 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku.
Załącznik Nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie
Załącznik Nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

 Data aktualizacji 15.12.2016 r.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

 

Lp.
Nazwa zadania publicznego
Rodzaj zadania przeznaczonego do realizacji
Termin składania ofert
1.       
Zadanie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
a) wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej, organizacja konkursów z różnych dziedzin wiedzy,
b) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych obozów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
c) organizowanie dla dzieci i młodzieży obozów i wycieczek turystyczno - krajoznawczych z elementami edukacji historycznej i rozwoju świadomości narodowej oraz tożsamości lokalnej,
d) rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć muzycznych, plastycznych, fotograficznych i filmowych,
e) utworzenie dla dzieci i młodzieży koła szachowego, organizowanie konkursów szachowych na szczeblu gminnym jako jeden z elementów doskonalenia logicznego i precyzyjnego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

10 stycznia 2017 r.

do godz. 11.00

Zarządzenie Nr 123.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2017

Załącznik do Zarządzenia Nr 123.2016 ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia wzór oferty
Załącznik Nr 2 do ogłoszenia wzór umowy
Załącznik Nr 3 do ogłoszenia wzór sprawozdania
Załącznik Nr 4 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 5 do ogłoszenia wzór zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego
Załącznik Nr 6 do ogłoszenia wzór opisu faktury/rachunku
Załącznik Nr 7 do ogłoszenia wzór oświadczenia członka stowarzyszenia pracującego społecznie.
Załącznik Nr 8 do ogłoszenia wzór zaktualizowanego opisu poszczególnych działań

Data aktualizacji 15.12.2016 r.